• กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง
  • โครงการอบรมทักษะอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • โครงการอบรมทักษะอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • โครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจทาสีผนังอุโบสถวัดโพธิยาราม
  • โครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจทาสีผนังอุโบสถวัดโพธิยาราม
  • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
  • กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านโพธิ์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านโพธิ์ ประจำปี 2563
รายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ศูนย์รับบริจาคส่ิงของช่วยเหลือผุู้ป่วยโควิด-19
ศูนย์รับบริจาคส่ิงของช่วยเหลือผุู้ป่วยโควิด-19 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
จ่ายถุงยังชีพ
จ่ายถุงยังชีพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ภูทอก  อำเภอศรีวิไล จ.หนองคาย
ภูทอก อำเภอศรีวิไล จ.หนองคาย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วัดโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จ.หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  อำเภอเมือง จ.หนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว อำเภอเมือง จ.หนองคาย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
วัดหินหมากเป้ง  อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
  
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
gmail
ราคาน้ำมัน
กรมอุตุ
จังหวัดหนองคาย
สปสช.
ระบบริหารการคลังภาครัฐ
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
google
BangkokIDea
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาล
เฟสบุค
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
otop
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส.
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ดูทีวี